ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวัดผล
แบบเช็คเวลาเรียน
แบบเช็คเวลาเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 508.5 KB
ตัวอย่าง คำอธิบายรายวิชา
ตัวอย่าง คำอธิบายรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.34 KB
ตัวอย่าง โครงสร้างรายวิชา
ตัวอย่าง โครงสร้างรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.5 KB
ตัวอย่าง รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวอย่าง รายละเอียดตัวชี้วัด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78 KB
ตัวอย่าง กำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนน
ตัวอย่าง กำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66 KB
ตัวอย่างหัวข้อสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.29 KB
แบบบันทึกคะแนนรายหน่วย
แบบบันทึกคะแนนรายหน่วย
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 369.5 KB
ตัวอย่าง test blueprint
ตัวอย่าง test blueprint
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.18 KB
บุ๊คมาร์ค
https://sites.google.com/view/klvschool