ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 29/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1763266
Page Views 2812382
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนคลองลานวิทยา

              โรงเรียนคลองลานวิทยา เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนชาวอำเภอคลองลาน ที่จะให้
มีการจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอคลองลาน ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัว
จังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 50 กิโลเมตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตลอดจนเยาวชน
ในเขตพื้นที่ ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน
ในเขตอำเภอคลองลาน โรงเรียนคลองลานวิทยา แต่เดิมเป็นโรงเรียนในสังกัด กองการมัธยมศึกษา
 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     ตั้งอยู่เลขที่ 145  หมู่ 18  ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
 จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์  62180 โทรศัพท์ 0-5578-6129  โทรสาร  0
5578- 6527              

              ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน  เมื่อวันที่  30  มีนาคม   พ.ศ.2521   ลงนามโดยนายก่อ สวัสดิ์พานิชย์
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้มีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  ใช้หอประชุมกิ่งอำเภอคลองลาน
เป็นสถานที่เรียน

              ปี พ.ศ. 2522 ได้รับอนุญาตจาก ศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขา และกรมประชาสงเคราะห์
ให้ใช้ ที่ดินจำนวน 28 ไร่  กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
จำนวน 1 หลัง  เปิดเป็นโรงเรียนในที่ตั้งปัจจุบัน

              ปี พ.ศ. 2523 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ค.จำนวน
ครึ่งหลัง  คณะครูและ ผู้ปกครอง และนักเรียนช่วยจัดหาพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 24 ไร่ 200 ตารางวา 
นายสาย เขตวิทย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก

              ปี พ.ศ. 2524 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เพิ่มขึ้นอีก
1 หลัง

              ปี พ.ศ. 2527 เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท(มพช.2 รุ่น 2) ได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ
CS 220 B จำนวน 1 หลัง  โรงฝึกงาน 3 หลัง

              ปี พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนจัดหน่วยเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 ที่โรงเรียนนิยมราษฎร์  ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  และในปีเดียวกันโรงเรียนคลองลานวิทยา
ก็ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

              ปี พ.ศ. 2531 ได้ย้ายหน่วยเรียนจากโรงเรียนนิยมราษฎร์ มาตั้งที่วัดศรีสมบูรณ์ ต.สักงาม
อ. คลองลาน จ.กำแพงเพชร และเปลี่ยนจากหน่วยเรียนมาเป็นสาขาของโรงเรียนต่อมาเป็นโรงเรียน
สักงามวิทยาในปัจจุบัน

              ปี พ.ศ. 2533 ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค.ครึ่งหลัง เชื่อมกับ
ของเดิม เป็นอาคาร 216 ค.เต็มรูป

              ปี พ.ศ. 2535 ตั้งสาขาโรงเรียนแห่งที่ 2  ขึ้นที่ ต.คลองลานพัฒนา  อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ปัจจุบัน คือ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

              ปี พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29)

จำนวน 1 หลัง และได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาพาณิชยกรรม

              ปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้าง โรงฝึกงานแบบ 102/27  ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ
 ร.พ.ช.ส. และได้เป็นโรงเรียน ร.พ.ช.ส ดีเด่น ระดับจังหวัด

              ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

              ปีการศึกษา 2546  มีการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนคลองลานวิทยา ถูกจัดให้อยู่ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ 

              ปี พ.ศ. 2551 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่ง โรงเรียน
คลองลานวิทยาได้เข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กำแพงเพชร
พิจิตร 

              ปัจจุบัน โรงเรียนคลองลานวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำอำเภอคลองลาน 
ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1  เมื่อปี พ.ศ. 2549

              มีนายสมชาย  อังสุโชติเมธี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2554-ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2556 มีจำนวนนักเรียน 1,496 คน  เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา-ตอนปลาย และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

แผนการจัดชั้นเรียน คือ 

มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-3)      

ห้อง 1-7 เป็นสายการเรียนทั่วไป

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)   

ม.4         ห้อง 1-3  เป็นสายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ห้อง 4-5  เป็นสายการเรียน ทั่วไป     

ม.5         ห้อง 1-2  เป็นสายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ห้อง 3-4  เป็นสายการเรียน ทั่วไป     

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1-3)

มีระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน สาขาวิชาพาณิชยกรรม(การบัญชี)

 

จำนวนบุคลกรปีการศึกษา 2556

มีข้าราชการครูจำนวน  55  คน  ไปช่วยราชการ 1 คน

พนักงานราชการ จำนวน 7 คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน  14   คน  

ลูกจ้างประจำ จำนวน  1  คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 คน   

ข้อมูลพื้นฐาน