ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 2556 มีจำนวนนักเรียน 1,496 คน 

เปิดสอนระดับ 

- มัธยมศึกษาตอนต้น

- มัธยมศึกษาตอนปลาย และ 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

แผนการจัดชั้นเรียน คือ 

มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-3)      

ห้อง 1-7 เป็นสายการเรียนทั่วไป

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)   

ม.4         ห้อง 1-3  เป็นสายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ห้อง 4-5  เป็นสายการเรียน ทั่วไป     

ม.5         ห้อง 1-2  เป็นสายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ห้อง 3-4  เป็นสายการเรียน ทั่วไป     

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1-3)

มีระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน สาขาวิชาพาณิชยกรรม(การบัญชี)

 

จำนวนบุคลกรปีการศึกษา 2556

มีข้าราชการครูจำนวน  55  คน  ไปช่วยราชการ 1 คน

พนักงานราชการ จำนวน 7 คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน  14   คน  

ลูกจ้างประจำ จำนวน  1  คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 คน