ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1827817
Page Views 2958400
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มวิชาพาณิชยกรรม ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนเมื่อ15 กุมภาพันธ์ 2555
บรรยากาศ นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ความสำคัญของการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน      มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถ นำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต  การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  และแข่งขันในสังคมไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข 

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการทำงาน  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ       ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ  ดังนี้ 

·       การดำรงชีวิตและครอบครัว  เป็นสาระเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน  ช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว   และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 
เน้นการปฏิบัติจริง
จนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของตนเอง

·       การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยนำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี  สร้างสิ่งของ เครื่องใช้  วิธีการ  หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต

·       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   การติดต่อสื่อสาร  การค้นหาข้อมูล   การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  
การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

·       การอาชีพ  เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ  เห็นความสำคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต  และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ