ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 29/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1763287
Page Views 2812403
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ความสำคัญของการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน      มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถ นำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต  การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  และแข่งขันในสังคมไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข 

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการทำงาน  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ       ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ  ดังนี้ 

·       การดำรงชีวิตและครอบครัว  เป็นสาระเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน  ช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว   และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 
เน้นการปฏิบัติจริง
จนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของตนเอง

·       การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยนำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี  สร้างสิ่งของ เครื่องใช้  วิธีการ  หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต

·       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   การติดต่อสื่อสาร  การค้นหาข้อมูล   การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  
การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

·       การอาชีพ  เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ  เห็นความสำคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต  และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มวิชาพาณิชยกรรม ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนเมื่อ15 กุมภาพันธ์ 2555
บรรยากาศ นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี