ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้เพิ่มไพล์แบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการแก่คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ในเอกสารดาวน์โหลดของเวปไซค์โรงเรียน ครูและบุคลากรท่านใดมีความประสงค์จะใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ ขอเชิญดาวน์โหลดได้เลยค่ะ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ แนบไฟล์แบบประเมินประสิทธิประสิทธิผล ให้คณะครูและบุคลากรสายการสอนทุกท่าน สามารถดาวโหลดใช้ประกอบการจัดทำผลงานเพื่อเสนอคณะกรรมการประิเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้างแล้วค่ะ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและความสะดวกรวดเร็วในการขอแบบฟอร์มค่ะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272.5 KB
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานพิเศษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31 KB
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.5 KB