ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายงานการประชุมประจำเดือน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ปฏิทินกิจกรรม
รายชื่อผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/12/2011
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1827810
Page Views 2958393
งานห้องสมุด
งานห้องสมุด
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนคลองลานวิทยา
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการแสวงหาความรู้ให้กับนักเรียน

งานห้องสมุด
ห้องสมุดโรงเรียนคลองลานวิทยา  
จัดบริการสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดียให้กับนักเรียน
ในการค้นคว้าข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
งานห้องสมุด
ห้องสมุดโรงเรียนคลองลานวิทยา   
จัดบริการสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดียให้กับคณะครู
ในการค้นคว้าข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
งานห้องสมุด
ห้องสมุดโรงเรียนคลองลานวิทยา

จัดกิจกรรมวันสำคัญ  ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ
เช่น การเขียนเรียงความ แต่งคำประพันธ์ วาดภาพระบายสี  ประกวดร้องเพลง ฯลฯ
งานห้องสมุด
ห้องสมุดโรงเรียนคลองลานวิทยา จัดกิจกรรมยอดนักอ่าน
โดยมอบเกียรติบัตร และรางวัลให้กับครูและนักเรียนยอดนักอ่าน ประจำเดือน
งานห้องสมุด
ห้องสมุดโรงเรียนคลองลานวิทยา ร่วมกับ บริษัทนานมีบุคส์  

ร่วมโครงการรักการอ่าน เฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ปี ๒๕๕๕
งานห้องสมุด
ห้องสมุดโรงเรียนคลองลานวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันภายนอกสถานศึกษา

โดยคัดเลือกนักเรียน เข้าร่วมประกวดนิทานสานฝัน ระดับประเทศ

มอบเกียรติบัตรนักเรียนยอดนักอ่านประจำภาคเรียน ๑/๒๕๕๕
สุดยอดนักอ่าน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
สุดยอดครูนักอ่าน คลว.
นางสาวรัชนีกร  พานชัย  ครูนักอ่าน คลว.
สุดยอดนักเรียนนักอ่าน คลว.
นางสาวอรญา  คำมะปะนา  นักเรียนนักอ่าน คลว.
สุดยอดนักอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖
ยอดนักอ่านโครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับบริษัทนานมีบุ๊คส์ ระดับประเทศ
ยอดนักอ่านระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ยอดนักอ่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องเรียนรักการอ่าน คลว.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น