ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง 8 องค์ประกอบ
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง 8 องค์ประกอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.13 KB
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB