ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวัดผล
ขออนุมัติผลการเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.36 KB
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.75 KB
ตัวอย่าง test blueprint
ตัวอย่าง test blueprint
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.18 KB
บุ๊คมาร์ค
https://sites.google.com/view/klvschool
สรุปผลสัมฤทธิ์2.60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.07 KB
สรุปอ่านคิด60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.76 KB
สรุปคุณลักษณะ60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.3 KB
แบบเช็คเวลาเรียน
แบบเช็คเวลาเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 411 KB
ตัวอย่าง คำอธิบายรายวิชา
ตัวอย่าง คำอธิบายรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.34 KB
ตัวอย่าง โครงสร้างรายวิชา
ตัวอย่าง โครงสร้างรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.5 KB
ตัวอย่าง รายละเอียดตัวชี้วัด
ตัวอย่าง รายละเอียดตัวชี้วัด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78 KB
ตัวอย่าง กำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนน
ตัวอย่าง กำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66 KB
ตัวอย่างหัวข้อสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.29 KB
แบบบันทึกคะแนนรายหน่วย
แบบบันทึกคะแนนรายหน่วย
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 304.5 KB
คะแนน O-Net ม.3.60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.45 KB
ผลO-NET ม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.23 KB