ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 588
แบบฟอร์มยกเลิกใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 321
แบบฟอร์มลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 257
แบบฟอร์มขออนุญาตลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 318
SAR คลองลานวิทยา 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 450
แบบฟอร์มขออนุญาตส่งนักเรียนแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 1165
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 8936
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 549
บทคัดย่อ รายงานผลการการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 4 MATเรื่อง สารและสมบัติของสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.62 KB 713
แบบเขียนรายงานตามมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 303
แบบเก็บข้อมุลภาคสนาม Word Document ขนาดไฟล์ 557.5 KB 334
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 189
เอกสารนักเรียน ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 31.21 KB 2145
แบบฟอร์มวิชาการ สหวิทยาเขต RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.9 MB 106
ใบความรู้ 11 Word Document ขนาดไฟล์ 67.95 KB 90
ใบความรู้ 12 Word Document ขนาดไฟล์ 28.34 KB 79
ฟอนต์ประชาชน 125
ใบงานที่1 76
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.89 KB 45
บริหารทั่วไป นางศิริลักษณ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 50.59 KB 31
เกี่ยวกับงานวิชาการ
แบบสำรวจกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 284
แก้ 0 วิชาคอมพิวเตอร์ อ.ไพทูลย์ Word Document ขนาดไฟล์ 11.55 KB 311
เอกสารชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 297
ชุมนุมทั้งหมด Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 1099
แบบบันทึกรายชื่อนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 278
แบบสรุปกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 253
เวปดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตไฟล์เวิร์ด วิเคราะห์ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว 636
เวปดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตไฟล์เวิร์ด วิเคราะห์ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว สพป.ชลบุรี 1 521
เวปดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตไฟล์เวิร์ด วิเคราะห์ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว 3 488
ตัวอย่างงานวิจัย 1 Word Document ขนาดไฟล์ 21 KB 1122
ตัวอย่างงานวิจัย 2 Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 3076
ตัวอย่างงานวิจัย 3 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 607
ตัวอย่างงานวิจัย 4 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 587
ตัวอย่างงานวิจัย 5 Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 8756
ตัวอย่างงานวิจัย 6 Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 2400
ตัวอย่างงานวิจัย 7 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 2033
ตัวอย่างงานวิจัย 8 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 722
ตัวอย่างงานวิจัย 9 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 510
ตัวอย่างงานวิจัย 10 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 2848
แบบฟอร์มการส่งรายชื่อนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 470
ข้อสอบ โอเนต ฟรี http://testo-net.oporjang.com/category/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-o-net-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2554 327
แบบฟอร์มการเสนออัตรากำลัง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21 KB 207
ตารางนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.09 KB 756
แบบบันทึกนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 259
แบบฟอ์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.26 KB 188
ขออนุมัติแน Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 94
แบบสรุปการจัดทำแผน Word Document ขนาดไฟล์ 12.25 KB 113
แบบฟอร์มแผน..รายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 137
แบบฟอร์มแผน..รายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 93
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.29 KB 165
รายชื่อนักเรียน ปี59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.15 KB 101
ตัวอย่าง obecQA Word Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 50
ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.36 KB 35
ตารางแผนผังข้อสอบ ( Test Blueprint ) Word Document ขนาดไฟล์ 21.12 KB 44
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.58 KB 2
เกี่ยวกับงานสารสนเทศ
ปกและสารบัญสารสนเทศ 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.02 KB 957
สารสนเทศ55 ตอนที่ 1-2 (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.62 MB 2222
สารสนเทศ55 ตอนที่ 3 วิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.87 MB 589
สารสนเทศ55 ตอนที่ 4 และ5 ข้อมูลอื่นๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 423
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 1896
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 1746
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 253
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 766.73 KB 1853
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 957.28 KB 2752
ปก,สารบัญ สารสนเทศ 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 770.72 KB 119
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 231
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 2 part 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 189
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 2 part 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 107
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 2 part 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 115
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 160
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 961.57 KB 150
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 207
ภาคผนวกสารสนเทศ 57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.18 KB 237
ปกสารสนเทศ2558 ส่วนหน้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 915.74 KB 62
ปกสารสนเทศ2558 ตอน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 94
ปกสารสนเทศ2558 ตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 81
ปกสารสนเทศ2558 ตอน3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 59
ปกสารสนเทศ2558 ตอน4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.48 KB 84
ปกสารสนเทศ2558 ตอน5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 90
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 83
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 2 บุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 68
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 3 วิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 46
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 4 ข้อมูลส่วนอื่นๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 934.82 KB 53
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 5 ผลงานของโรงเรียน/ครู/นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 948.24 KB 57
สารสนเทศ 2559 ปก คำนำ สารบัญ ผู้จัดทำ 47
คู่มืออบรมแก้ไขข้อมูลโรงเรียนใน-เว็บโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 21
คู่มือ photoscape36 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.87 MB 21
สารสนเทศ2560 ปกคำนำสารบัญ และตอนที่ 1 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 25
สารสนเทศ2560 ตอนที่ 3-4-5-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.23 MB 25
งานประกันคุณภาพ
คำอธิบายมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานฯ Word Document ขนาดไฟล์ 92.27 KB 277
SAR2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.46 MB 322
1ผลงานครู
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ (ง23203) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 316
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู7 ขั้น วิชาเคมี ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 47
เกี่ยวกับงานแผนงานและโครงการ
แบบฟอร์มรายงานโครงการปีงบ59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 74
แบบรายงานโครงการกิจกรรมปีงบประมาณ60ปรับ Word Document ขนาดไฟล์ 503.5 KB 61
การจัดสรรเงินงบประมาณปีงบ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.33 KB 14