ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.89 KB 143
เกี่ยวกับงานวิชาการ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.1 KB 118
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.57 KB 73
แบบฟอร์มเอกสารหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 193
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.8 KB 167
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 111
ตารางนิเทศภายใน 1/61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.91 KB 67
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2/60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.51 KB 69
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 1/61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.75 KB 72
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน1-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151.5 KB 130
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 111
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.73 KB 76
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 154
ตารางนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.98 KB 127
ตารางแผนผังข้อสอบ ( Test Blueprint ) Word Document ขนาดไฟล์ 21.12 KB 184
ตารางนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.09 KB 862
ตัวอย่างงานวิจัย 5 Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 8955
เกี่ยวกับงานสารสนเทศ
สารสนเทศ 2561 ตอนที่ 6 ผลงาน Word Document ขนาดไฟล์ 903.53 KB 78
สารสนเทศ 2561 ตอนที่ 5 ข้อมูลส่วนอื่นๆ Word Document ขนาดไฟล์ 816.34 KB 60
สารสนเทศ 2561 ตอนที่4 งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 225.9 KB 66
สารสนเทศ 2561 ตอนที่3 วิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 909.91 KB 71
สารสนเทศ 2561 ตอนที่2 บุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 76
สารสนเทศ 2561 ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 100
สารสนเทศ 2561 ปกคำนำสารบัญ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.64 MB 62
สารสนเทศ2560 ปกคำนำสารบัญ และตอนที่ 1 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 130
คู่มืออบรมแก้ไขข้อมูลโรงเรียนใน-เว็บโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 102
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 2 part 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 190
ปก,สารบัญ สารสนเทศ 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 770.72 KB 200
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานฯ โรงเรียนคลองลานวิทยา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.67 KB 27
เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานฯ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.82 KB 24
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 38
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.6 KB 87
เกี่ยวกับงานแผนงานและโครงการ
สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละกลุ่มงานปีงบประมาณ-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.66 KB 44
แบบเสนอแผนงานโครงการกิจกรรมปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 69.43 KB 63
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.06 KB 81
การจัดสรรเงินงบประมาณปีงบ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.33 KB 122
งานบริหารงานบุคคล
รายงานใช้หลักสูตร-ภาคเรียนที่-1 Word Document ขนาดไฟล์ 404.5 KB 230