ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.89 KB 103
เกี่ยวกับงานวิชาการ
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.8 KB 4
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 5
ตารางนิเทศภายใน 1/61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.91 KB 28
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2/60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.51 KB 27
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 1/61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.75 KB 28
คำสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน1-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151.5 KB 46
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 45
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.73 KB 41
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 71
ตารางนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.98 KB 91
ตารางแผนผังข้อสอบ ( Test Blueprint ) Word Document ขนาดไฟล์ 21.12 KB 144
ตารางนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.09 KB 839
ตัวอย่างงานวิจัย 5 Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 8881
เกี่ยวกับงานสารสนเทศ
สารสนเทศ 2561 ตอนที่ 6 ผลงาน Word Document ขนาดไฟล์ 903.53 KB 14
สารสนเทศ 2561 ตอนที่ 5 ข้อมูลส่วนอื่นๆ Word Document ขนาดไฟล์ 816.34 KB 15
สารสนเทศ 2561 ตอนที่4 งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 225.9 KB 14
สารสนเทศ 2561 ตอนที่3 วิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 909.91 KB 11
สารสนเทศ 2561 ตอนที่2 บุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 15
สารสนเทศ 2561 ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 27
สารสนเทศ 2561 ปกคำนำสารบัญ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.64 MB 22
สารสนเทศ2560 ปกคำนำสารบัญ และตอนที่ 1 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 102
คู่มืออบรมแก้ไขข้อมูลโรงเรียนใน-เว็บโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 70
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 2 part 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 166
ปก,สารบัญ สารสนเทศ 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 770.72 KB 177
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 3
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.6 KB 45
เกี่ยวกับงานแผนงานและโครงการ
แบบเสนอแผนงานโครงการกิจกรรมปีงบ62 Word Document ขนาดไฟล์ 69.43 KB 30
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.06 KB 43
การจัดสรรเงินงบประมาณปีงบ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.33 KB 86
งานบริหารงานบุคคล
รายงานใช้หลักสูตร-ภาคเรียนที่-1 Word Document ขนาดไฟล์ 404.5 KB 45