ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บริหารทั่วไป นางศิริลักษณ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 50.59 KB 84
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.89 KB 74
ใบงานที่1 101
ฟอนต์ประชาชน 153
ใบความรู้ 12 Word Document ขนาดไฟล์ 28.34 KB 106
ใบความรู้ 11 Word Document ขนาดไฟล์ 67.95 KB 108
แบบฟอร์มวิชาการ สหวิทยาเขต RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.9 MB 127
เอกสารนักเรียน ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 31.21 KB 2231
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 238
แบบเก็บข้อมุลภาคสนาม Word Document ขนาดไฟล์ 557.5 KB 381
แบบเขียนรายงานตามมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 341
บทคัดย่อ รายงานผลการการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 4 MATเรื่อง สารและสมบัติของสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.62 KB 733
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 596
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 9038
แบบฟอร์มขออนุญาตส่งนักเรียนแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 1197
SAR คลองลานวิทยา 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 478
แบบฟอร์มขออนุญาตลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 345
แบบฟอร์มลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 275
แบบฟอร์มยกเลิกใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 342
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 630
เกี่ยวกับงานวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 9
ตารางนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.98 KB 45
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.58 KB 67
ตารางแผนผังข้อสอบ ( Test Blueprint ) Word Document ขนาดไฟล์ 21.12 KB 101
ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.36 KB 81
ตัวอย่าง obecQA Word Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 92
รายชื่อนักเรียน ปี59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.15 KB 172
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.29 KB 233
แบบฟอร์มแผน..รายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 140
แบบฟอร์มแผน..รายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 189
แบบสรุปการจัดทำแผน Word Document ขนาดไฟล์ 12.25 KB 168
ขออนุมัติแน Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 135
แบบฟอ์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.26 KB 239
แบบบันทึกนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 303
ตารางนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.09 KB 791
แบบฟอร์มการเสนออัตรากำลัง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21 KB 236
ข้อสอบ โอเนต ฟรี http://testo-net.oporjang.com/category/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-o-net-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2554 352
แบบฟอร์มการส่งรายชื่อนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 503
ตัวอย่างงานวิจัย 10 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 2909
ตัวอย่างงานวิจัย 9 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 567
ตัวอย่างงานวิจัย 8 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 1136
ตัวอย่างงานวิจัย 7 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 2205
ตัวอย่างงานวิจัย 6 Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 2570
ตัวอย่างงานวิจัย 5 Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 8821
ตัวอย่างงานวิจัย 4 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 711
ตัวอย่างงานวิจัย 3 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 637
ตัวอย่างงานวิจัย 2 Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 3132
ตัวอย่างงานวิจัย 1 Word Document ขนาดไฟล์ 21 KB 1183
เวปดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตไฟล์เวิร์ด วิเคราะห์ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว 3 577
เวปดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตไฟล์เวิร์ด วิเคราะห์ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว สพป.ชลบุรี 1 639
เวปดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตไฟล์เวิร์ด วิเคราะห์ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว 679
แบบสรุปกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 285
แบบบันทึกรายชื่อนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 300
ชุมนุมทั้งหมด Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 1126
เอกสารชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 325
แก้ 0 วิชาคอมพิวเตอร์ อ.ไพทูลย์ Word Document ขนาดไฟล์ 11.55 KB 332
แบบสำรวจกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 309
เกี่ยวกับงานสารสนเทศ
สารสนเทศ2560 ตอนที่ 3-4-5-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.23 MB 55
สารสนเทศ2560 ปกคำนำสารบัญ และตอนที่ 1 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 51
คู่มือ photoscape36 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.87 MB 38
คู่มืออบรมแก้ไขข้อมูลโรงเรียนใน-เว็บโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 39
สารสนเทศ 2559 ปก คำนำ สารบัญ ผู้จัดทำ 71
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 5 ผลงานของโรงเรียน/ครู/นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 948.24 KB 81
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 4 ข้อมูลส่วนอื่นๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 934.82 KB 77
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 3 วิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 64
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 2 บุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 92
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 133
ปกสารสนเทศ2558 ตอน5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 131
ปกสารสนเทศ2558 ตอน4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.48 KB 120
ปกสารสนเทศ2558 ตอน3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 93
ปกสารสนเทศ2558 ตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 120
ปกสารสนเทศ2558 ตอน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 131
ปกสารสนเทศ2558 ส่วนหน้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 915.74 KB 100
ภาคผนวกสารสนเทศ 57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.18 KB 257
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 228
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 961.57 KB 165
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 174
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 2 part 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 147
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 2 part 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 146
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 2 part 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 265
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 273
ปก,สารบัญ สารสนเทศ 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 770.72 KB 154
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 957.28 KB 2786
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 766.73 KB 1884
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 268
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 1765
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 1916
สารสนเทศ55 ตอนที่ 4 และ5 ข้อมูลอื่นๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 457
สารสนเทศ55 ตอนที่ 3 วิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.87 MB 624
สารสนเทศ55 ตอนที่ 1-2 (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.62 MB 2269
ปกและสารบัญสารสนเทศ 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.02 KB 992
งานประกันคุณภาพ
SAR2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.46 MB 364
คำอธิบายมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานฯ Word Document ขนาดไฟล์ 92.27 KB 299
1ผลงานครู
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน ชุด วรรณกรรมท้องถิ่นคลองลาน รายวิชาภาษาไทย 6 ท33102 2
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู7 ขั้น วิชาเคมี ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 63
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ (ง23203) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 340
เกี่ยวกับงานแผนงานและโครงการ
การจัดสรรเงินงบประมาณปีงบ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.33 KB 39
แบบรายงานโครงการกิจกรรมปีงบประมาณ60ปรับ Word Document ขนาดไฟล์ 503.5 KB 95
แบบฟอร์มรายงานโครงการปีงบ59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 95