ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 555
แบบฟอร์มยกเลิกใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 311
แบบฟอร์มลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 246
แบบฟอร์มขออนุญาตลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 306
SAR คลองลานวิทยา 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 441
แบบฟอร์มขออนุญาตส่งนักเรียนแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 1142
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 8896
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 527
บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 413
บทคัดย่อ รายงานผลการการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 4 MATเรื่อง สารและสมบัติของสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.62 KB 700
แบบเขียนรายงานตามมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 291
แบบเก็บข้อมุลภาคสนาม Word Document ขนาดไฟล์ 557.5 KB 312
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 163
เอกสารนักเรียน ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 31.21 KB 2118
แบบฟอร์มวิชาการ สหวิทยาเขต RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.9 MB 99
ใบความรู้ 11 Word Document ขนาดไฟล์ 67.95 KB 80
ใบความรู้ 12 Word Document ขนาดไฟล์ 28.34 KB 69
ฟอนต์ประชาชน 113
ใบงานที่1 66
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน ไปนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.89 KB 36
บริหารทั่วไป นางศิริลักษณ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 50.59 KB 9
เกี่ยวกับงานวิชาการ
แบบสำรวจกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 271
แก้ 0 วิชาคอมพิวเตอร์ อ.ไพทูลย์ Word Document ขนาดไฟล์ 11.55 KB 300
เอกสารชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 285
ชุมนุมทั้งหมด Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 1091
แบบบันทึกรายชื่อนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 259
แบบสรุปกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 241
เวปดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตไฟล์เวิร์ด วิเคราะห์ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว 603
เวปดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตไฟล์เวิร์ด วิเคราะห์ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว สพป.ชลบุรี 1 491
เวปดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตไฟล์เวิร์ด วิเคราะห์ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว 3 470
ตัวอย่างงานวิจัย 1 Word Document ขนาดไฟล์ 21 KB 1089
ตัวอย่างงานวิจัย 2 Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 3052
ตัวอย่างงานวิจัย 3 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 593
ตัวอย่างงานวิจัย 4 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 542
ตัวอย่างงานวิจัย 5 Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 8729
ตัวอย่างงานวิจัย 6 Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 2343
ตัวอย่างงานวิจัย 7 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 1972
ตัวอย่างงานวิจัย 8 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 610
ตัวอย่างงานวิจัย 9 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 491
ตัวอย่างงานวิจัย 10 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 2824
แบบฟอร์มการส่งรายชื่อนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 450
ข้อสอบ โอเนต ฟรี http://testo-net.oporjang.com/category/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-o-net-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2554 316
แบบฟอร์มการเสนออัตรากำลัง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21 KB 197
ตารางนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.09 KB 741
แบบบันทึกนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 237
แบบฟอ์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.26 KB 159
ขออนุมัติแน Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 70
แบบสรุปการจัดทำแผน Word Document ขนาดไฟล์ 12.25 KB 82
แบบฟอร์มแผน..รายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 108
แบบฟอร์มแผน..รายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 70
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.29 KB 132
รายชื่อนักเรียน ปี59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.15 KB 75
ตัวอย่าง obecQA Word Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 25
ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.36 KB 19
ตารางแผนผังข้อสอบ ( Test Blueprint ) Word Document ขนาดไฟล์ 21.12 KB 14
เกี่ยวกับงานสารสนเทศ
ปกและสารบัญสารสนเทศ 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.02 KB 938
สารสนเทศ55 ตอนที่ 1-2 (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.62 MB 2200
สารสนเทศ55 ตอนที่ 3 วิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.87 MB 568
สารสนเทศ55 ตอนที่ 4 และ5 ข้อมูลอื่นๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 403
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 1887
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 1737
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 238
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 766.73 KB 1831
สารสนเทศโรงเรียน 2556 ตอนที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 957.28 KB 2728
ปก,สารบัญ สารสนเทศ 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 770.72 KB 96
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 207
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 2 part 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 164
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 2 part 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 84
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 2 part 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 91
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 150
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 961.57 KB 140
สารสนเทศ 2557 ตอนที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 199
ภาคผนวกสารสนเทศ 57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.18 KB 225
ปกสารสนเทศ2558 ส่วนหน้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 915.74 KB 43
ปกสารสนเทศ2558 ตอน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 74
ปกสารสนเทศ2558 ตอนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 55
ปกสารสนเทศ2558 ตอน3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 37
ปกสารสนเทศ2558 ตอน4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.48 KB 61
ปกสารสนเทศ2558 ตอน5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 70
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 58
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 2 บุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 53
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 3 วิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 36
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 4 ข้อมูลส่วนอื่นๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 934.82 KB 44
สารสนเทศ 2559 ตอนที่ 5 ผลงานของโรงเรียน/ครู/นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 948.24 KB 45
สารสนเทศ 2559 ปก คำนำ สารบัญ ผู้จัดทำ 38
คู่มืออบรมแก้ไขข้อมูลโรงเรียนใน-เว็บโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.56 MB 11
คู่มือ photoscape36 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.87 MB 11
สารสนเทศ2560 ปกคำนำสารบัญ และตอนที่ 1 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 4
สารสนเทศ2560 ตอนที่ 3-4-5-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.23 MB 5
งานประกันคุณภาพ
คำอธิบายมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานฯ Word Document ขนาดไฟล์ 92.27 KB 265
SAR2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.46 MB 297
1ผลงานครู
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ (ง23203) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 301
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู7 ขั้น วิชาเคมี ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 37
เกี่ยวกับงานแผนงานและโครงการ
ตารางสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 187 KB 315
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมปี55 Word Document ขนาดไฟล์ 175.5 KB 1095
แบบสรุปรายงานผลการดำเนิน แผนงาน56 Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 272
แบบฟอร์มการเขียนโครงการคลวปีงบ57 Word Document ขนาดไฟล์ 241.5 KB 418
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม ปีงบประมาณ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 69
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม ปีงบประมาณ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 574
องค์ประกอบของการสรุปโครงการหรือกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 127
รายละเอียดที่แนบท้ายโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 105
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม58(6/1/56) Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 59
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 58(6/1/58) Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 74
แบบฟอร์มรายงานโครงการปีงบ59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.53 KB 64
แบบรายงานโครงการกิจกรรมปีงบประมาณ60ปรับ Word Document ขนาดไฟล์ 503.5 KB 46