ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมการอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์โรงเรียน และ Office 365ของบุคลากร
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา เข้าร่วม การอบรมการอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์โรงเรียน และ Office 365 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
—การอบรมการอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กลุ่มงาน งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนคลองลานวิทยาให้เป็นปัจจุบัน
—และการเรียนรู้โปรแกรม  Office 365 เป็นการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของครูผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ทั้งนี้ การอบรมมีขึ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนคลองลานวิทยา  
ดำเนินการอบรมโดย งานสารสนเทศ ร่วมมือกับงานประชาสัมพันธ์ และงานสื่อและเทคโนโลยี ของโรงเรียนคลองลานวิทยา  
คณะดำเนินการอบรมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา ที่เข้าร่วมการอบรม มา ณ โอกาส นี้
มีคณะครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คนดังนี้
1 นางสาวเครือวัลย์ ปัญญา ได้ผ่านการอบรม  
2 นางสาวเพ็ญนภา โสมประทุม ได้ผ่านการอบรม  
3 นางวราภรณ์ จารุเมธีชน ได้ผ่านการอบรม  
4 นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา ได้ผ่านการอบรม  
5 นางสาวสุทธิชา ประสิทธิกสิกรณ์ ได้ผ่านการอบรม  
6 นายองอาจ อินทร์แฟง ได้ผ่านการอบรม  
7 ว่าที่ร้อยตรีเกณฑ์ ธรรมนันท์  ได้ผ่านการอบรม  
8 นายทัศวัฒน์ ซอแก้ว  ได้ผ่านการอบรม  
9 นางสาวณัฎฐ์ศศิ โชติอภิชานันท์ ได้ผ่านการอบรม  
10 นางสาวรริชา ชาติวงค์ ได้ผ่านการอบรม  
11 นางสาวกมลวรรณ โชติกชาติธรรม ได้ผ่านการอบรม  
12 นางสาวนลินี พิลึก ได้ผ่านการอบรม  
13 นางสาวกันธิยา เส้าเปา  ได้ผ่านการอบรม  
14 นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์ ได้ผ่านการอบรม  
15 นางสาวอนุสรา  สายยาโน ได้ผ่านการอบรม  
16 นางสาวฉันทพิชญา  ทองสีอ่อน ได้ผ่านการอบรม  
17 นางศิริลักษณ์ เลขะวัฒนะ ได้ผ่านการอบรม  
18 นางอรวรรณ จงวัฒนา ได้ผ่านการอบรม  
19 นายศุภชัย แก้วขาว ได้ผ่านการอบรม  
20 นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว ได้ผ่านการอบรม  
คณะวิทยากร 
1 นางพิมพ์ลฎา นนทะภา  เป็นวิทยากรการอบรม
2 นายไพทูลย์ เถาตะมะ เป็นวิทยากรการอบรม
3 นายเอกพันธุ์ ทิพย์นาวา  เป็นวิทยากรการอบรม
4 นายอธิภัทร นนทะภา เป็นวิทยากรการอบรม
5 นายอานุภาพ คงบุญพัฒนาภรณ์ เป็นวิทยากรการอบรม
คณะผู้ช่วยวิทยากร /ช่างซ่อมบำรุง
1 นายทวีชัย  รานอก ม.6/2 เป็นช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
2 เด็กชายไผ่ พามา ม.3/1 เป็นช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
3 นายทวีชัย  รานอก ม.6/2 เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรม
4 นางสาวนิศาชล  ศิลาฤทธิ์ ม.6/1 เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรม
5 นางสาวธนาพร  สุดชาวงค์ ม.6/1 เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรม
6 นางสาวชมพูนุช  ทองสุวรรณ ม.6/1 เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรม
7 นายนาวิน  ทองหล่อ ม.6/1 เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรม
8 นางสาวนันทนี  ทะเหมย ม.6/1 เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรม
9 นางสาวจันทิมา  ด่านซ้าย ม.6/1 เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรม
10 นางสาวนิโลบล  นวนอ่อน ม.6/1 เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรม
11 นางสาวสุภัทรา  นาคโสมะกุล ม.6/1 เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรม
12 นางสาวกันสุดา  พรมรูป ม.6/2 เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรม


โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,10:47   อ่าน 307 ครั้ง