ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ประกาศโรงเรียนคลองลานวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนคลองลานวิทยา  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก
ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
.. 2547   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
1.1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน คอมพิวเตอร์         ค่าจ้างเดือนละ 8,500 บาท        จำนวน 1 อัตรา

อ่านต่อกรุณาโหลดไฟล์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 430 ครั้ง