ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างปูน

ด้วย  โรงเรียนคลองลานวิทยา  อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างปูน จำนวน  ๑   อัตรา 

โรงเรียนจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ช่างปูน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานและพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 185 ครั้ง