ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการครู
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ ชุดที่ 1 เนื้อเยื่อพืช รายวิชาชีววิทยา 4 (ว32242) (อ่าน 225) 11 มิ.ย. 61
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (อ่าน 73) 07 มิ.ย. 61
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกลอน ชั้น ม.๒ (อ่าน 61) 24 พ.ค. 61
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน ชุด วรรณกรรมท้องถิ่นคลองลาน รายวิชาภาษาไทย 6 (อ่าน 81) 21 พ.ค. 61
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู7 ขั้น วิชาเคมี ม.6 (อ่าน 591) 14 มิ.ย. 60
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บไซ (อ่าน 1725) 10 ต.ค. 59
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส31101 ชั้นม.4 (อ่าน 1820) 18 ส.ค. 59