ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการครู
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ 1 (ส21102) ม.1 (อ่าน 797) 25 มิ.ย. 61
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ ชุดที่ 1 เนื้อเยื่อพืช รายวิชาชีววิทยา 4 (ว32242) (อ่าน 862) 11 มิ.ย. 61
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (อ่าน 1179) 07 มิ.ย. 61
แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกลอน ชั้น ม.๒ (อ่าน 567) 24 พ.ค. 61
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 6ขั้น (FAPCEE) เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการศึกษาวรรณกรรม (อ่าน 558) 21 พ.ค. 61
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver CS6 รายวิชาการสร้างเว็บไซ (อ่าน 2651) 10 ต.ค. 60
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู7 ขั้น วิชาเคมี ม.6 (อ่าน 898) 14 มิ.ย. 60
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส31101 ชั้นม.4 (อ่าน 2280) 18 ส.ค. 59