ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายผจญ จันธิดา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา

นายผจญ จันธิดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกวีวัฒน์ เงินขาว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริลักษณ์ เลขะวัฒนะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา