ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายผจญ จันธิดา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายผจญ จันธิดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกวีวัฒน์ เงินขาว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริลักษณ์ เลขะวัฒนะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา