ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยธิดา ฉ่ำศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลำดวน ไชยสอาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางปฐมรัตน์ จำรัส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสุนิสา ภู่ฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นายชัชชวรรษณ์ เพ็ชรแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายอนุชา พรมรักษา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายคมสัน กะลำพา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายเจตน์ภพ สระแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวบุษบัน ทำนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7