ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฉวีวรรณ ทองบุญตา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลำดวน ไชยสอาด
ครู คศ.3

นางปฐมรัตน์ จำรัส
ครู คศ.3

นางสุนิสา ภู่ฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวปิยธิดา ฉ่ำศรี
ครู คศ.1

นายชัชชวรรษณ์ เพ็ชรแก้ว
ครู คศ.1

นายอนุชา พรมรักษา
พนักงานราชการ

นายคมสัน กะลำพา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายเจตน์ภพ สระแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวบุษบัน ทำนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ