ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนะแนว

นางดลยา เฉี่อยฉ่ำ
ครู คศ.3
หัวหน้าแนะแนว

นางอรวรรณ จงวัฒนา
ครู คศ.1

นางสาวขวัญจิรา ตาแก้ว
พนักงานราชการ