ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานลูกจ้างสำนักงาน

นางสาวปัทมา จาบทอง
พนักงานธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน

นางสาวกมลวรรณ โชติกชาติธรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ(วิชาการ)