ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการ-ภารโรง+แม่บ้าน

นายชลิน ทับทิม
พนักงานขับรถ

นางสุวรรณา ตรีประวัติ
แม่บ้าน

นางศรีอวน แสนมูล
แม่บ้าน

นางสาวอมรรัตน์ มั่นคง
แม่บ้าน

นายอนุชา ธิหล้า
นักการภารโรง

นายจักรพงษ์ ทวิชศรี
คนสวน

นายอมรเทพ มั่นคง