ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิโรจน์ ตั้งวังสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิชชาภัสส์ แสนธิ
ครู คศ.2

นางอ้อมจิต สระทองจันทร์
ครู คศ.2

นายชัยวัธน์ จันทรสกุล
ครู คศ.2

นายวรวิทย์ ภูวดล
ครู คศ.2

นางดาวัลย์ ภูวดล
ครู คศ.3

นางสาวรัชนีกร พานชัย
ครู คศ.3

นางสมเจตนา มาประเสริฐ
ครู คศ.2

นางสาวกันธิยา เส้าเปา
ครูผู้ช่วย

นางสาวรริชา ชาติวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานต์ธิดา ธิรานันท์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวจันทกานต์ จิ๋วพุ่ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ