ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิโรจน์ ตั้งวังสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิชชาภัสส์ แสนธิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางอ้อมจิต สระทองจันทร์
ครู คศ.2

นายชัยวัธน์ จันทรสกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายวรวิทย์ ภูวดล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางดาวัลย์ ภูวดล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรัชนีกร พานชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสมเจตนา มาประเสริฐ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชุติมันต์ สุขรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวฎาริชา สาริทธญาณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกันธิยา เส้าเปา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกานต์ธิดา ธิรานันท์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจันทกานต์ จิ๋วพุ่ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2