ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิชชาภัสส์ แสนธิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอ้อมจิต สระทองจันทร์
ครู คศ.2

นายชัยวัธน์ จันทรสกุล
ครู คศ.2

นายวรวิทย์ ภูวดล
ครู คศ.2

นางดาวัลย์ ภูวดล
ครู คศ.3

นางสาวรัชนีกร พานชัย
ครู คศ.2

นางสมเจตนา มาประเสริฐ
ครู คศ.2

นายวิโรจน์ ตั้งวังสกุล
ครู คศ.1

นางสาวกันธิยา เส้าเปา
ครูผู้ช่วย

นางสาวรริชา ชาติวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร กลิ่นจันทร์
ครูจ้างสอน

นายขจรศักดิ์ จ่าไทสงค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ