ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสำราญ ศรเลี่ยมทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิลาพร อารักษ์
ครู คศ.3

นางภัณฑิรา โพธิ์แนม
ครู คศ.2

นางสาวชาตินี ศิริพงษ์ไทย
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ
ครู คศ.2

นางสาวปัณปภากร จันธิดา
ครู คศ.2

นายปกรณ์ วัฒนศิริ
ครู คศ.1

นางสาวนลินี พิลึก
ครู คศ.1

นางพรระวี คงขำ
ครู คศ.1

ศุภชัย แก้วขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญากา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญนภา โสมประทุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

น.ส.ภัชชานัน ศรีนวล
ครูจ้างสอน

นายสามารถ ภูผากัมปนาท
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายเอกสิทธิ์ แซ่ม้า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ