ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสำราญ ศรเลี่ยมทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิลาพร อารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางภัณฑิรา โพธิ์แนม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวชาตินี ศิริพงษ์ไทย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวปัณปภากร จันธิดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายพัฒนพงษ์ หารเอี่ยม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นายปกรณ์ วัฒนศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนลินี พิลึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางพรระวี คงขำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

ศุภชัย แก้วขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญากา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวเพ็ญนภา โสมประทุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

น.ส.ภัชชานัน ศรีนวล
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสามารถ ภูผากัมปนาท
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายเอกสิทธิ์ แซ่ม้า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3