ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมลฤดี โสภานุสนธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางประทวน มาดี
ครู คศ.3

นางพิมผกา ครุฑสุวรรณ
ครู คศ.2

นายอธิภัทร นนทะภา
ครู คศ.2

นางสาวบุษบา แก้วกันทา
ครู คศ.2

นายทัศวัฒน์ ซอแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวเครือวัลย์ ปัญญา
ครูผู้ช่วย

นางสาวธีรารัตน์ ช้อยชด
ครูผู้ช่วย

นายสมานชัย สุทา
พนักงานราชการ

นางสาวสุทธิชา ประสิทธิ์กสิกรณ์
พนักงานราชการ