ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมลฤดี โสภานุสนธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางประทวน มาดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางพิมผกา ครุฑสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายอธิภัทร นนทะภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวบุษบา แก้วกันทา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายทัศวัฒน์ ซอแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวศรีประไพ ปัดทุมฝาง
ครู คศ.1

นางสาวเครือวัลย์ ปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวธีรารัตน์ ช้อยชด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสมานชัย สุทา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุทธิชา ประสิทธิ์กสิกรณ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6