ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมลฤดี โสภานุสนธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางประทวน มาดี
ครู คศ.3

นางพิมผกา ครุฑสุวรรณ
ครู คศ.2

นายอธิภัทร นนทะภา
ครู คศ.3

นางสาวบุษบา แก้วกันทา
ครู คศ.2

นายทัศวัฒน์ ซอแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวเครือวัลย์ ปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวธีรารัตน์ ช้อยชด
ครูผู้ช่วย

นายสมานชัย สุทา
พนักงานราชการ

นางสาวสุทธิชา ประสิทธิ์กสิกรณ์
พนักงานราชการ