ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษณะพงษ์ จำรัส
ครู คศ.3

นายองอาจ อินทร์แฟง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายไพรรัตน์ ศรีทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ว่าที่ร้อยตรีเกณฑ์ ธรรมนันท์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายนเรศ ทองอยู่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7