ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษณะพงษ์ จำรัส
ครู คศ.3

นายองอาจ อินทร์แฟง
ครู คศ.2

นายไพรรัตน์ ศรีทอง
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีเกณฑ์ ธรรมนันท์
พนักงานราชการ

นายนเรศ ทองอยู่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ