ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมชาย กัลยาณธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษณะพงษ์ จำรัส
ครู คศ.3

นายองอาจ อินทร์แฟง
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีเกณฑ์ ธรรมนันท์
พนักงานราชการ