ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปริญ กระต่ายทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมชาย วุฒิพันธุ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางจุฑามาศ ไพทูรย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวฉันทพิชญา ทองสีอ่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชภรณ์ ตัณนิติศุภวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายเจษฎา ปวงรังษี
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3