ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวฉันทพิชญา ทองสีอ่อน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมชาย วุฒิพันธุ์
ครู คศ.2

นางจุฑามาศ ไพทูรย์
ครู คศ.3

นายปริญ กระต่ายทอง
ครู คศ.2

นายเจษฎา ปวงรังษี
ครูจ้างสอน