ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไพทูลย์ เถาตะมะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชลอ สระทอง
ครู คศ.2

นายอามร โสภานุสนธิ์
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง
ครู คศ.2

นางพิมพ์ลฎา นนทะภา
ครู คศ.2

นางวราภรณ์ จารุเมธีชน
ครู คศ.1

นายเอกพันธ์ ทิพย์นาวา
ครู คศ.1

นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์
ครู คศ.1

นางสาววรรณิสา ตาแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ