ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสราวุฒิ ทองที
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณพรรษ กิจจา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวณัฏฐ์ศศิ โชติอภิชานันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวศรัณย์พร ฟุ้งธานีรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอนุสรา สายยาโน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวชัชญาภา วงศ์กองแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวบงกชกร มาศธนานันต์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวพรชนิตว์ ปรางค์ศรีทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

Mr.Lester S. Sanggalang
ครูต่างชาติ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

Miss Vesper Lady B.Etabag
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

Mr.Kurt Cyrus P.Paredes
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

Mr.Klaus Alfred Hueber
ครูจ้างสอน