ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณพรรษ กิจจา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฏฐ์ศศิ โชติอภิชานันท์
ครู คศ.3

นางสาวศรัณย์พร ฟุ้งธานีรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวอนุสรา สายยาโน
ครู คศ.1

นางสาวชัชญาภา วงศ์กองแก้ว
ครู คศ.1

นายสราวุฒิ ทองที
ครู คศ.1

นางสาวพรชนิตว์ ปรางค์ศรีทอง
พนักงานราชการ

นางสาวอัมรา บุญมี
ครูจ้างสอน

Mr. Rob Derek P.Paredes
ครูต่างชาติ

Mr.Lester S. Sanggalang
ครูต่างชาติ

Miss Gellinbe M. Manlucob
ครูต่างชาติ

Mr. Mark Peter Griffiths
ครูต่างชาติ