ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสราวุฒิ ทองที
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณพรรษ กิจจา
ครู คศ.3

นางสาวณัฏฐ์ศศิ โชติอภิชานันท์
ครู คศ.3

นางสาวศรัณย์พร ฟุ้งธานีรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวอนุสรา สายยาโน
ครู คศ.1

นางสาวชัชญาภา วงศ์กองแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวบงกชกร มาศธนานันต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรชนิตว์ ปรางค์ศรีทอง
พนักงานราชการ

Mr.Lester S. Sanggalang
ครูต่างชาติ

Mr.Malvin C. Gerez
ครูจ้างสอน

Miss Vesper Lady B.Etabag
ครูจ้างสอน

Mr.Kurt Cyrus P.Paredes
ครูจ้างสอน

Mr.Klaus Alfred Hueber
ครูจ้างสอน

Miss. Maren Wyngra
ครูอาสาสมัคร โครงการ AFS