ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปัญญาสัตติคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์ในเขตพื้นที่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวาปีวชิรกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์ในเขตพื้นที่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณอุดมทรัพย์ นาคพงษ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา (วาระ ก.ค.2555-ก.ค.2559)
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง รุจนยุทธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางยุวดี คงอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณประพันธ์ จิตคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประพจน์ เพียรพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพลเดช ศรีแปงวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.วิบูลย์ ทาวุธ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณสังวาลย์ แววนำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณประสิทธิ์ ณ นคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณทัศนีย์ จันทร์เมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณอารีย์ บุญชู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย อังสุโชติเมธี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา
เบอร์โทร :